Prawie półtora miliarda złotych na współfinansowanie wdrożeń wyników prac B+R

Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs. W ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek możliwe jest pozyskanie finansowania na wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń lub nieruchomości, roboty budowlane, budowę nowej linii produkcyjnej lub hali, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji lub know-how czy eksperymentalne prace rozwojowe i usługi doradcze.

Konkurs dedykowany jest firmom z sektora MŚP. Nabór będzie prowadzony w trzech równoległych konkursach: ogólnym, dedykowanym firmom z miast średnich oraz projektom na rzecz dostępności. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Nabory ruszają już 25 marca 2019 r. Dokumentacja konkursowa znajduje się w tym miejscu.

Nie zwlekaj – skontaktuj się z nami. Razem przygotujemy świetną aplikację!

400 milionów złotych na budowę lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych

W dniu 11 lutego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dedykowany przedsiębiorcom chcącym stworzyć lub rozbudować centra badawczo-rozwojowe swoich firm poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służące realizacji prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją prac B+R. Całkowita ilość środków, którymi MIiR dofinansuje najlepsze projekty to 400 mln PLN, a maksymalny poziom dofinansowania wydatków inwestycyjnych może wynieść nawet 70%. Nabór wniosków będzie realizowany od 11 marca do 30 kwietnia 2019 r. Wszystkie informacje dot. działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój znajdują się na stronach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Już teraz zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane pozyskaniem w/w środków.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs

W dniu 1 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest on dedykowany konsorcjom naukowo-przemysłowym w składzie których występuje co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

Konkurs jest podzielony na rundy – pierwszy nabór trwa od 4 marca do 31 marca 2019 r., natomiast drugi od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. (do godziny 16:00). Przewidziana przez Instytucję Pośredniczącą alokacja wyniesie 140 000 000 PLN.

Wszystkich zainteresowanych przygotowaniem wniosków już teraz zapraszamy do kontaktu. Firmom, które mają pomysł na realizację ciekawego projektu badawczo-rozwojowego, ale nie posiadają partnera naukowego oferujemy wsparcie w pozyskaniu odpowiednich zasobów i procesie budowania konsorcjum, którego członkowie posiadać będą odpowiednie, adekwatne do potrzeb projektu kompetencje i infrastrukturę naukowo-badawczą.