Createc Sp. z o.o. nominowany do tytułu POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2020

Z przyjemnością informujemy, że CREATEC Sp. z o.o. uzyskał nominację do tytułu POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2020 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. Laureaci zostaną uhonorowani podczas VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – największego, mobilnego wydarzenia biznesowo – gospodarczego w Polsce. Kolejna edycja odbędzie się pod koniec listopada w Krakowie. Sukces poprzednich edycji, które zgromadziły ponad 1500 przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu, zaowocował zaangażowaniem i ścisłą współpracą z takimi podmiotami, jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Parlament Europejski, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu czy też wybitne jednostki naukowe. Nadchodzący Kongres to 3 dni rozmów oraz spotkań biznesowych. Głównymi tematami poruszanymi podczas Kongresu będą:
• Gospodarka 4.0. – nowoczesne usługi dla biznesu,
• Wyzwania, trendy i kierunek rozwoju nowoczesnych usług w Polsce,
• Big data, cloud computing czy machine learning. Cyfrowa transformacja niejedno ma imię,
• Standard 5G. O internecie rzeczy słów kilka,
• Nadchodzą roboty, czyli wpływ robotyzacji na rynek pracy, wynagrodzenia i bezpieczeństwo,
• Druk 3D jako nowy sposób projektowania i wytwarzania produktów.

Ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2020

W dniu 7 stycznia 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs typu „Szybka Ścieżka”. Jest on skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – może to być innowacyjny proces, generujący oszczędności (np. na drodze zmniejszenia energochłonności lub materiałochłonności), produkt odznaczający się lepszymi cechami użytkowymi bądź nowatorska usługa. Możliwe jest opracowanie kilku innowacji w ramach jednego projektu – przykładem może być udoskonalony proces technologiczny w ramach, którego wytwarzany będzie nowy wyrób. Alokacja wyniesie 1,2 mld PLN. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Konkurs został podzielony na cztery rundy. W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r., NCBR czeka na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych). Po raz pierwszy podzielono alokację. Na poszczególne rundy przypada: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

Kolejne zmiany dotyczą sposobu oceny projektów. Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami zmienionymi 23 października 2019 r. Nowe kryteria dopuszczają o wiele szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny. Wnioskodawca będzie mógł poprawić wniosek w ramach kryteriów do tej pory niepoprawialnych. Przebudowano strukturę kryteriów i zredukowano ich liczbę (kryteria punktowane z 9 do 4, kryteria TAK/NIE z 12 do 9). Najistotniejsze elementy oceny projektów skoncentrowano w ramach kryteriów punktowanych (istota projektu, realizacja projektu, wdrożenie wyników), co zwiększa szansę na pozytywną ocenę, w porównaniu z wcześniej stosowaną skalą zerojedynkową. Znacznie skrócono też sam opis kryteriów. Ważną zmianą jest wyodrębnienie nowego kryterium punktowanego „Istota projektu”. Połączono w nim wszystkie aspekty związane z koncepcją projektu. Wspomniane kryterium pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę projektów badawczo-rozwojowych oraz będzie stanowić wskazówkę dla wnioskodawcy w zakresie tego jak sprecyzować cel swojego projektu oraz określić jego rezultat. Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku i instrukcji jego wypełniania. Ich struktura jest zgodna z logiką i układem nowych kryteriów. Dodatkowo cała dokumentacja konkursowa została znacznie uproszczona. Zmieniono również szatę graficzną, tak by dokumenty były łatwiejsze w odbiorze i bardziej przyjazne dla czytelnika.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów znajdują się na stronach NCBR.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie opracowania koncepcji projektu, agendy badawczej oraz samego wniosku zapraszamy do współpracy.

Harmonogram konkursów POIR na 2020 r.

W dniu 26 listopada 2019 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów planowanych do uruchomienia w 2020 r. w ramach oferty PARP, NCBR, BGK i innych instytucji dystrybuujących środki pochodzące z Programu Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W przyszłym roku ogłoszonych zostanie co najmniej  13 nowych konkursów z kwotą alokacji minimum 3 mld PLN. Oprócz tego uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w ostatnim kwartale 2019 r. Jednocześnie kontynuowanych będzie 10 konkursów rozpoczętych w 2019 r., a których zakończenie zostało zaplanowane w roku 2020.

I oś – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
W ramach I osi priorytetowej do ogłoszenia planowane są 3 konkursy z budżetem w wysokości 1,25 mld PLN. Zostaną one uruchomione w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Dwa konkursy skierowane zostaną do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Trzeci konkurs będzie dedykowany MŚP posiadającym certyfikat Seal of Excellence.

II oś – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
W II osi priorytetowej przeprowadzone zostaną 3 konkursy, a łączna wysokość alokacji to 375 mln PLN. Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, poddziałaniu 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – konkurs na rzecz realizacji Programu Dostępność Plus.

III oś – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
W ramach III osi ogłoszonych zostanie 5 nowych konkursów na kwotę alokacji 1,4 mld PLN. Zaplanowano 3 nabory w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek (konkurs ogólny, dla miast średnich oraz na rzecz dostępności) oraz pojedyncze konkurs organizowane w poddziałaniach: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne i 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

IV oś – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
W ramach IV osi priorytetowej planuje się uruchomienie dwóch 2 konkursów, których alokacja zostanie oszacowana w późniejszym terminie. Konkursy te zostaną uruchomione w poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne oraz w działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w tym miejscu.

Wniosek przygotowany we współpracy z CREATEC jest gwarantem sukcesu. Już teraz zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój swojego biznesu!

Podsumowanie projektu ALFOAM

Z dniem 30 czerwca 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu ALFOAM. Na stronach Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS), który jest głównym źródłem informacji o wynikach w ramach unijnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, zamieszczone zostało jego podsumowanie. Zapraszamy do lektury!   

SAGA POLAND Sp. z o.o. z dofinansowaniem w ramach konkursu ,,Ścieżka dla Mazowsza”!

W dniu 7 listopada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało wyniki konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Instytucja Pośrednicząca przyznała środki na realizację 56 najlepszych projektów. Dofinansowania nie otrzymały pozostałe 142 projekty.

Jednym z przedsięwzięć wybranych do dofinansowania jest projekt: „Opracowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii odlewania ciśnieniowego z wykorzystaniem ukierunkowanej krystalizacji stosowane w celu poprawy jakości struktury i powierzchni małogabarytowych detali” planowany do realizacji przez SAGA POLAND Sp. z o.o. Firma od wielu lat jest zaufanym partnerem największych firm z branży motoryzacyjnej z całego świata. Wniosek przygotowany we współpracy z CREATEC zdobył 23 na 25 możliwych do uzyskania punktów i uplasował się na 3 miejscu listy rankingowej. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej NCBR.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji przedsięwzięcia!

INTERSTAL S.A. – kolejny klient CREATEC z dofinansowaniem w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W dniu 30 października 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 2/1.2/2019 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program INNOSTAL-III. Do dofinansowania zostało wybranych 7 z 16 projektów. W szczęśliwej siódemce znalazł się wniosek jednego z klientów CREATEC. Od 1 stycznia 2020 r. firma INTERSTAL S.A. będzie realizować projekt pt. „Opracowanie technologii i uruchomienie procesów produkcji stalowych, zgrzewanych rur i profili znacząco ulepszonych poprzez wprowadzenie powłoki ZnAlMg i skuteczne pokrycie strefy zgrzewania”. Całkowity koszt jego realizacji to 15 472 687,17 PLN przy udziale dofinansowania w wysokości 8 891 573,12 PLN. Szczegóły oraz lista projektów wybranych do finansowania znajdują się na stronach NCBR.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji przedsięwzięcia!

WooBrick Sp. z o.o. z kolejnym dofinansowaniem!

Z dumą informujemy, że WooBrick Sp. z o.o., którego współudziałowcem jest CREATEC pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym razem na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”.

Celem projektu jest opracowanie klocków drewnianych ELECTRIX cechujących się kompatybilnością ze standardem LEGO i działających zgodnie z filozofią „connected toys”. W ramach prac planowanych do realizacji w przedmiotowym projekcie zaprojektowane zostaną zabawki pozwalające na zastosowanie całkowicie nowego podejścia w zakresie edukacji, w szczególności matematyki, fizyki, informatyki i języków. Zaimplementowane w zabawkach rozwiązania obejmujące elementy elektryczne i elektroniczne umożliwiające połączenie klocków z aplikacją mobilną stworzą, w kontekście do tej pory prostych drewnianych zabawek, zupełnie nowe możliwości. Nadrzędnym celem jest jednak zachowanie ekologicznego charakteru klocków ELECTRIX.

Budżet to 1 138 046,25 PLN przy udziale dofinansowania na poziomie 940 881,23 PLN. Uznanie Ekspertów zdobyły jedynie 4 z 13 wniosków złożonych w ramach I rundy naboru.

Serdecznie gratulujemy!

Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową WooBrick.

Piszą o CREATEC!

W poczytnym portalu branżowym wnp.pl – portal gospodarczy pojawił się artykuł dotyczący VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, w którym to będziemy uczestniczyć. Tytuł publikacji to: „10 start-upów wyprzedzających przyszłość na VI Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku”. Zachęcamy do lektury! Wzmianka o CREATEC znajduje się na 2 stronie publikacji. Pełen tekst można znaleźć tutaj.

CREATEC w najlepszej 10 konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej 2019

Rozwijany przez CREATEC pomysł wytwarzania metalicznych pian aluminiowych polegający na wykorzystaniu niskoenergetycznego recyklingu wiórów i innych odpadów powstałych w procesach skrawania, cięcia lub szlifowania zdobył uznanie Jury konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej.

Znalezienie się w czołowej dziesiątce umożliwi nie tylko wystawienie własnego stoiska w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej podczas 6. Wschodniego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w dniach 25-26 września br., ale także pozwoli na zaprezentowanie projektu przed gronem ekspertów i inwestorów. Prezentacja pomysłu na kongresowym forum stworzy szansę na zaistnienie na rynku i pozyskanie kapitału na komercjalizację przedsięwzięcia. 

Szczegółowe informacje o VI Wschodnim Kongresie Gospodarczym znajdują się na stronie internetowej dedykowanej wydarzeniu.