Harmonogram konkursów POIR na 2020 r.

W dniu 26 listopada 2019 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów planowanych do uruchomienia w 2020 r. w ramach oferty PARP, NCBR, BGK i innych instytucji dystrybuujących środki pochodzące z Programu Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W przyszłym roku ogłoszonych zostanie co najmniej  13 nowych konkursów z kwotą alokacji minimum 3 mld PLN. Oprócz tego uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w ostatnim kwartale 2019 r. Jednocześnie kontynuowanych będzie 10 konkursów rozpoczętych w 2019 r., a których zakończenie zostało zaplanowane w roku 2020.

I oś – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
W ramach I osi priorytetowej do ogłoszenia planowane są 3 konkursy z budżetem w wysokości 1,25 mld PLN. Zostaną one uruchomione w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Dwa konkursy skierowane zostaną do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Trzeci konkurs będzie dedykowany MŚP posiadającym certyfikat Seal of Excellence.

II oś – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
W II osi priorytetowej przeprowadzone zostaną 3 konkursy, a łączna wysokość alokacji to 375 mln PLN. Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, poddziałaniu 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – konkurs na rzecz realizacji Programu Dostępność Plus.

III oś – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
W ramach III osi ogłoszonych zostanie 5 nowych konkursów na kwotę alokacji 1,4 mld PLN. Zaplanowano 3 nabory w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek (konkurs ogólny, dla miast średnich oraz na rzecz dostępności) oraz pojedyncze konkurs organizowane w poddziałaniach: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne i 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

IV oś – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
W ramach IV osi priorytetowej planuje się uruchomienie dwóch 2 konkursów, których alokacja zostanie oszacowana w późniejszym terminie. Konkursy te zostaną uruchomione w poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne oraz w działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w tym miejscu.

Wniosek przygotowany we współpracy z CREATEC jest gwarantem sukcesu. Już teraz zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój swojego biznesu!