Ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2020

W dniu 7 stycznia 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs typu „Szybka Ścieżka”. Jest on skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – może to być innowacyjny proces, generujący oszczędności (np. na drodze zmniejszenia energochłonności lub materiałochłonności), produkt odznaczający się lepszymi cechami użytkowymi bądź nowatorska usługa. Możliwe jest opracowanie kilku innowacji w ramach jednego projektu – przykładem może być udoskonalony proces technologiczny w ramach, którego wytwarzany będzie nowy wyrób. Alokacja wyniesie 1,2 mld PLN. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Konkurs został podzielony na cztery rundy. W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r., NCBR czeka na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych). Po raz pierwszy podzielono alokację. Na poszczególne rundy przypada: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

Kolejne zmiany dotyczą sposobu oceny projektów. Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami zmienionymi 23 października 2019 r. Nowe kryteria dopuszczają o wiele szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny. Wnioskodawca będzie mógł poprawić wniosek w ramach kryteriów do tej pory niepoprawialnych. Przebudowano strukturę kryteriów i zredukowano ich liczbę (kryteria punktowane z 9 do 4, kryteria TAK/NIE z 12 do 9). Najistotniejsze elementy oceny projektów skoncentrowano w ramach kryteriów punktowanych (istota projektu, realizacja projektu, wdrożenie wyników), co zwiększa szansę na pozytywną ocenę, w porównaniu z wcześniej stosowaną skalą zerojedynkową. Znacznie skrócono też sam opis kryteriów. Ważną zmianą jest wyodrębnienie nowego kryterium punktowanego „Istota projektu”. Połączono w nim wszystkie aspekty związane z koncepcją projektu. Wspomniane kryterium pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę projektów badawczo-rozwojowych oraz będzie stanowić wskazówkę dla wnioskodawcy w zakresie tego jak sprecyzować cel swojego projektu oraz określić jego rezultat. Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku i instrukcji jego wypełniania. Ich struktura jest zgodna z logiką i układem nowych kryteriów. Dodatkowo cała dokumentacja konkursowa została znacznie uproszczona. Zmieniono również szatę graficzną, tak by dokumenty były łatwiejsze w odbiorze i bardziej przyjazne dla czytelnika.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów znajdują się na stronach NCBR.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie opracowania koncepcji projektu, agendy badawczej oraz samego wniosku zapraszamy do współpracy.