Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs

W dniu 1 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest on dedykowany konsorcjom naukowo-przemysłowym w składzie których występuje co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

Konkurs jest podzielony na rundy – pierwszy nabór trwa od 4 marca do 31 marca 2019 r., natomiast drugi od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. (do godziny 16:00). Przewidziana przez Instytucję Pośredniczącą alokacja wyniesie 140 000 000 PLN.

Wszystkich zainteresowanych przygotowaniem wniosków już teraz zapraszamy do kontaktu. Firmom, które mają pomysł na realizację ciekawego projektu badawczo-rozwojowego, ale nie posiadają partnera naukowego oferujemy wsparcie w pozyskaniu odpowiednich zasobów i procesie budowania konsorcjum, którego członkowie posiadać będą odpowiednie, adekwatne do potrzeb projektu kompetencje i infrastrukturę naukowo-badawczą.