Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland
Opis

Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland realizowanego we współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami dla Startupów
w branży energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia oraz finansowej” dofinansowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 7 grudnia 2016 r. nr UDA-POIR-02.04.01-0001/16-00 o powierzenie grantu w ramach pilotażu Scale UP, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania: 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

Partnerzy MIT Enterprise Forum Poland:

Okres realizacji Projektu: od 7 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Liczba uczestników: 23 Startupy

Zapytania ofertowe